קול קורא

10.6.2010

קול קורא לכינוס הראשון של המשמרים בישראל
הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות, הוועד הישראלי לאונסק"ו ורשות העתיקות

שמחים להזמינכם לכינוס בנושא

התעדה למשמרים ולמתכנני שימור

מוזאון תל אביב לאמנות

יום שני, 2 באוגוסט 2010, 10:00 - 15:00

בחסות:
איגוד המוזאונים ואיקום ישראל
איקומוס ישראל
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
מחלקת המוזאונים במשרד התרבות והספורט
עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל
מחלקת קשרי תרבות ומדע במשרד החוץ

בהשתתפות מומחים להתעדה מהארץ ומבריטניה:
פרופ' עמוס נוטע - ראש המסלול להנדסת איכות ואמינות באלקטרוניקה, המכללה האקדמית כנרת. מומחה להתעדה בתחומי התעשיה
גב' סוזן ברדשו - מנהלת ההתעדה בICON והדרכת בוחנים
ד"ר סטן לסטר - מומחה להתעדה מקצועית ויועץ ההתעדה של ICON
ד"ר כריס וודס - חבר הנהלת ICON ויו"ר ועדת סטנדרטים מקצועיים
ארכיטקט אינגבל מקסוול - פיתח את ההתעדה לאדריכלי השימור בסקוטלנד

רשמו בפניכם את המועד * הזמנה ותכנית מפורטת יישלחו בהקדם.


.................................התעדה למשמרים ולמתכנני שימור - רקע ומידע כללי
בפעם הראשונה ייערך בישראל כינוס לבחינת האפשרויות להקמת מערכת התעדה למשמרים ולמתכנני שימור.
התעדה היא מערכת המעניקה תעודה למשמרים, המבקשים הכרה מקצועית בכשירותם לעסוק בשימור. יזמת ההתעדה נרקמה על ידי הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות, רשות העתיקות והוועד הישראלי לאונסק"ו, שחברו אליהם הגופים המרכזיים שעוסקים בשימור המורשת בישראל. מטרת ההתעדה היא להעלות את רמת השימור ולחזק את מעמד המשמרים בישראל.
היזמה נבעה מהצורך להסדיר את הניהול ואת הטיפול בנכסי המורשת התרבותית כדי להבטיח את שימורם בהווה ולדורות הבאים.
בכינוס ישתתפו מומחים להתעדה מהארץ ומבריטניה, והוא יעסוק בהתעדה למשמרים בבריטניה ובאפשרות להקים מערכת התעדה למשמרים בארץ. הדיון יתמקד במאפייני המערכת, ביצירת הקריטריונים, ובמסגרת הלימודית, התיאורטית והיישומית, הדרושה למשמר. מטרת הכינוס היא לגבש הסכמות על הצורך בהתעדה ולגייס תמיכה של כל בעלי העניין: המשמרים והמתכננים, המוסדות המעסיקים משמרים והרשויות המפקחות על השימור בארץ.
השימור בישראל אינו מוכר עדיין כדיסציפלינה מקצועית, ואין דרישות סף מוסכמות לעיסוק בשימור. עובדה זו מובילה לכך שבמקרים רבים הטיפול בנכסי התרבות מופקד בידיים לא מקצועיות, והדבר גורם נזק למורשת התרבות. בעיה זו מחריפה בהיעדר מנגנון בקרה, הפועל על פי תקנים מקצועיים המוסכמים על הגופים ועל המשמרים העוסקים בתחום. העניין בהסדרה של התחום עולה, אם כן, הן מצד המשמרים הן מצד הרשויות והמוסדות האחראיים לשימור מורשת התרבות.
ההכרה המקצועית בכשירותו של אדם לבצע פעולת שימור חשובה כדי לבסס את מעמדו המקצועי של המשמר וכדי להבטיח איכות עבודתו לפי התקנים המקצועיים המקובלים בעולם. יישום ההתעדה יבטיח שפעולת השימור תיעשה ברמה גבוהה, המתאימה הן לדרישות היזם הן לציפיות הציבור הרחב לטיפול מקצועי נאות בנכסי מורשת התרבות.
הקמת מערכת התעדה תעודד התפתחות מקצועית ותעגן את זכויותיו ואת חובותיו של המשמר בכללים אתיים- מקצועיים. מיסוד תהליך התעדה יהיה רכיב במערך מקצועי שיכלול, בין היתר, הכשרה בשימור, תקנים מקצועיים ופיקוח ובקרה. מטרתו כאמור, להעלות את רמת השימור בארץ ולבסס את המקצוע. גיבוש הסכמה רחבה על הצורך במנגנון ההתעדה עתיד לקדם את המערך המקצועי כולו.
הכינוס מיועד למשמרים במוזאונים ובאתרים, לאדריכלי שימור, למנהלי מוזאונים, למנהלי מחלקות שימור ברשויות ובגופים ציבוריים, לאוצרים, לארכיונאים, לנציגים של משרדי ממשלה (המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, החינוך, המדע, התרבות, התיירות והתמ"ת), לבעלי אוספים, לספריות ולארכיונים, לאנשי אקדמיה, להיסטוריונים של אמנות, ולציבור הרחב המתעניין בנושא.Websites© Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu