מהי התעדה?

התעדה היא מערכת המעניקה תעודה למשמרים, המבקשים הכרה בכשירותם המקצועית לעסוק בשימור. הכרה זו חשובה כדי לבסס את מעמדו המקצועי של המשמר וכדי להבטיח את איכות עבודתו לפי התקנים המקצועיים המקובלים בעולם. הפעלת ההתעדה תבטיח שפעולת השימור תיעשה ברמה גבוהה, המתאימה הן לדרישות היזם הן לציפיות הציבור הרחב לטיפול מקצועי נאות בנכסי מורשת התרבות.
הקמת מערכת התעדה למשמרים תחזק את מעמדו המקצועי של המשמר, תאפשר קידום מקצועי ותעגן את זכויותיו ואת חובותיו המקצועיות במכלול כללים אתיים- מקצועיים מוסכמים.
מיסוד תהליך ההתעדה יהיה רכיב במערך מקצועי שיכלול, בין היתר, הכשרה בשימור, תקנים מקצועיים, פיקוח ובקרה. מטרתו כאמור, העלאה של רמת השימור בארץ וביסוסו של המקצוע.
גיבוש הסכמה רחבה על הצורך במנגנון ההתעדה יקדם את המערך המקצועי כולו.

מסמכי רקע
פרופ' עמוס נוטע 2010. מערכת ההסמכה – התעדה לכוח אדם מקצועי

Stan Lester
On professions and being professional

Principles of professional accreditation

Lester, S (2008) "Putting conservation's professional qualification in context" The Conservator 31, pp5-15
This article reviews Icon's ACR status and the PACR process in the UK

Using dimensions of education/competence level
This short paper concerns positioning certification and assessment in terms of level or learning or work and level of proficiency

Lester, S (2009) "Routes to qualified status: practices and trends among UK professional bodies" Studies in Higher Education 34 (2), pp223-236
This article is 'further reading' for those who are interested: it summarizes trends in entry-routes and qualification processes in mainly UK professions

.......................................


The Status of Certification in Europe AIC News, May 2000

E.C.C.O. Professional Guidelines

RIBA Conservation Register Handbook

ICOMOS Guidelines for Education and Training in the Conservation of Monuments, Ensembles and Sites

Professional Accreditation of Conservator-Restorers (PACR) Professional Standards

.......................................


אגודת המתרגמים בישראל
הצעה למערכת התעדה

.......................................
אתרי אינטרנט

Canadian Association for Professional Conservation

ICON The Institute of Conservation

Practitioner support for building conservation accreditation in Scotland

E.C.C.O - European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations

RIBA Conservation Register


Websites© Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu