תרגיל הערכת אתרים

> הורדת קובץ התרגיל

מטרות
'משמעות וחשיבות תרבותית' זהו מושג שעוזר לאמוד את ערכם של מקומות. אתרים שלהם חשיבות ומשמעות עבור קהילות מסוימות הם מקומות השופכים אור על העבר; הם מעשירים את המרחב הפיזי והרוחני בהווה וסביר להניח כי יהיו בעלי ערך גם לדורות הבאים.

התרגיל הוא התנסות בהערכת המשמעות התרבותית של אתר ארכיאולוגי, על מנת לפתח מיומנות וכלים להערכה, וכדי ליצור מאגר של דוגמאות לצורך השוואה ולימוד.

המטרה העיקרית של תרגיל זה היא להתנסות בביצוע תהליך ההערכה של אתר ארכיאולוגי על כל שלביו, ולהתמקד בניסוח של הצהרת משמעות, לכן הדיוק בנתונים פחות חשוב. בתרגיל יש מקום לפרשנות, לביטוי של התלבטויות ולטעויות. הדיון בתרגילים בכתה יאפשר לנו לגבש ביחד מודל להערכת אתרים ארכיאולוגיים, המתאים לנו ברשות העתיקות.

נסחו את ההערכה כך שמתכנן שיקרא אותה יוכל להבין את המשמעות התרבותית הגלומה באתר ו'לתרגם' את הצהרת המשמעות הזו לתכנית שימור ופיתוח.


הערכת המשמעות התרבותית
ההערכה היא השלב הקריטי ביותר בתהליך השימור ואחד החלקים המורכבים ביותר בו. תהליך ההערכה המוצע מורכב מחמישה שלבים עוקבים:
שלב 1: סיווג
א. מהי הקטגוריה של האתר? לדוגמא: בית בד, בית ארבעת המרחבים, כנסיה, אמת מים, בורות מים, בית יוצר, שער, מקדש, מערת קבורה, גת. (ע"פ התזאורוס של מערכת אתר).
ב. מהו ההקשר ההיסטורי/ארכיאולוגי? בהתייחס לתקופות של האתר ולתולדותיו.
ג. מהם המאפיינים הפיזיים? כלומר, המרכיבים שנושאים את העדות להקשר ההיסטורי. למשל טכנולוגיות בניה טיפוסיות כגון פסיפס בכנסיה ביזנטית, תכנית אופיינית של בית ארבעת מרחבים או פרטים של מתקנים חקלאיים.
ד. בחינה השוואתית של האתר ביחס לאתרים אחרים דומים (מאותה קטגוריה, תקופה, אזור)


שלב 2: זיהוי הערכים
בשלב זה נעסוק בשאלה: אילו ערכים באים לידי ביטוי במאפיינים של נכס התרבות? ההתייחסות תהיה הן לתרבות החומרית המוחשית והן ללא מוחשית, הן באתרים ובשרידים דלא ניידי והן בממצאים ניידים. אמנת בורה מגדירה ארבעה תחומים:
ערך חברתי - מתבטא בזיקה של קהילה למקום, שיכולה להתקשר לעניין דתי, רוחני, תרבותי, לאומי, סימבולי ורגשי.
ערך נופי/אורבאני/אדריכלי/אומנותי - כולל היבטים של תפיסה חושית וקשור לצורה, גודל, פרופורציות, צבע ומרקם.
ערך היסטורי - מה התרומה של האתר למחקר ההיסטורי? למקום יכול להיות ערך היסטורי משום שהשפיע על דמות היסטורית, אירוע, שלב או פעילות או שהושפע מהם. ייתכן שיש לו גם ערך היסטורי כאתר שקרה בו אירוע משמעותי וחשוב; שסוג המבנה והמאפיינים שלו קשורים ומשקפים תהליכים ההיסטוריים. (בתי מרחץ למשל, קשורים באופן הדוק לחדירה של התרבות הרומית לאזור; הארמונות של הורדוס משקפים את המציאות הפוליטית-מדינית-ביטחונית בארץ; הערים הנבטיות קשורות לדרכי המסחר וכ"ו). באתר ארכיאולוגי, הערך ההיסטורי קשור במידה בה הוא מייצג תופעה בעלת משמעות בהבנת המערך ההיסטורי והארכיאולוגי של הסביבה (למשל הזכרת האתר במקורות היסטוריים).
ערך מדעי - מה התרומה של האתר למחקר הארכיאולוגי? ערך מחקרי של מקום יהיה תלוי בחשיבות של הנתונים, וכן בנדירותם, באיכותם או ברמת הייצוגיות שלהם, וכן במידה שבה המקום עשוי לתרום מידע מהותי נוסף. לדוגמא: אתר חד תקופתי, אתר שנהרס ולא חזרו אליו; אתר שנמצא בתפר של שני אזורי תרבות חומרית שונים; אתר עם ממצא נדיר כמו אתרים ברזליים באזור הצפון שאינם בתלים; וכן רמת ההשתמרות של האתר.
זיהוי הערכים של האתר נסמך על הבנת ההקשר ההיסטורי וניתוח ההיבטים החברתיים, האדריכליים והמדעיים שלו.


שלב 3: בחינת האותנטיות
לבחינת האותנטיות שני היבטים:
א. באיזה אופן השתמרו המאפיינים ההיסטוריים המקוריים ובאיזו מידה?
ב. אשרור (authentication/validation) כלומר, היכולת להבין את הערך של המורשת תלוי במידה שבה מקורות מידע על הערך הזה נתפשים כאמינים ואמיתיים.


משמעותו וחשיבותו של מקום מסוים רבה כאשר קיימות בו עדויות לקשר או לאירוע, או אם האתר נותר בשלמותו. עדויות היסטוריות יכולות להתבטא באופנים שונים, כפי שהגדיר מסמך נארה:
מיקום (Setting) - מתייחס להקשר המרחבי כגון יחס למכלולים אחרים באתר, לדוגמא: כנסייה במכלול של מנזר, או מבנה בזיליקה במכלול של פורום, שער במכלול של חומה, מבנה ביחס לרחוב וכד'.
עיצוב - מתייחס לשילוב של אלמנטים היוצרים את הצורה, תכנית, חלל, מבנה וסגנון של הנכס. לדוגמה: התכנית הטיפוסית של בית ארבעת המרחבים.
סביבה ונוף - מתייחסים לאופי של המקום ויכולים לכלול מאפיינים כצמחיה, טרסות או מקור מים. למשל: מבנה חווה והשטחים החקלאיים שמסביבו.
חומרים וטכנולוגיות בניה - חומרי הבניה המקוריים מחזקים את תחושת הזמן והמקום של האתר.
מלאכת כפיים / אומנות (workmanship) - העדות למלאכתם של הבנאים והאומנים שהקימו את המבנה. לדוגמה: תווי סתתים או ציורי פרסקו.
רוח המקום ותחושות - נוצרות מהשילוב של אלמנטים פיזיים המבטאים את האופי ההיסטורי של המקום.
הקשרים, שפה, מורשת לא מוחשית, מסורות -החיבור הישיר בין אירוע או אישיות היסטורית לבין הנכס. לדוגמה: כתובת השילוח או ציון הקבר של דוד המלך בקבר דוד.
שימוש ותפקוד - לדוגמא מסורות של עליה לרגל במקומות קדושים.


שלב 4: ניסוח הצהרת משמעות
בשלב זה נערכת סינתזה של כל המידע (המאפיינים והערכים) לכלל ביטוי של המהות של המקום ובחינתו ע"פ קריטריונים כגון:
- גיל - בהתייחסות למבנים היסטוריים עפ"ר ככל שהנכס קדום יותר ערכו עולה. האם זה נכון גם לגבי אתרים ארכיאולוגיים?
- נדירות - באיזו מידה מייצג האתר תופעה יחידה שאין לה מקבילות, ועד כמה הוא חלק מקבוצה גדולה של אתרים מאותו טיפוס.
- איכות (אסתטית)
- סלקטיביות (דוגמא מייצגת או דוגמא יוצאת דופן של טיפוס מסויים)
- קשר למרקם או מכלול - באיזו מידה מהווה האתר הבודד חלק ממכלול גדול יותר שמשמעותו הערכית רבה יותר (למשל טראסה בחקלאות הקדומה בנגב).
- עניין לאומי ומקומי
- מצב השתמרות
- הקשרים היסטוריים - השתמרות של עדויות היסטוריות. כגון: כתובות, תעודות וטקסטים היסטוריים הקשורים לאתר
- פוטנציאל חפירה עתידי (?)
הצהרת המשמעות תשמש את מקבלי ההחלטות כדי לקבוע אלו אתרים ייהרסו ואלו יישמרו. כמו כן, היא תשמש לקבלת החלטה כיצד יש לשמר ו/או להציג את האתר.


שלב 5: דרוג*
מרבית בסיסי המידע של אתרים לשימור הקיימים כיום מגדירים דרגת שימור בהתייחס ל- 3 פרמטרים:
- טיפולוגיה: מתייחסת לדרוג בתוך "משפחות" של מבנים. דוגמה מייצגת ביותר את הטיפוס, או לחלופין דוגמה ייחודית, תקבל משקל רב יותר.
- קשר למרקם וסביבה: הקשר לסביבה מתמקד במכלולים ובמתחמים ובקשר שביניהם. לדוגמא: הקשר בין מבנה חווה למבני העזר.
- כרונולוגיה: בהיבט הכרונולוגי (תיארוך) זוכה הקדום יותר למשקל גבוה יותר.
*למרות שבשלב זה לא נדרג את האתרים, התייחסות להיבטים אלו יכולה לעזור בניסוח הצהרת המשמעות.

הסבר לביצוע התרגיל
1. בחרו אתר ארכיאולוגי שחפרתם או שמעניין אתכם ושהייתם רוצים לשמר, רצוי מקום שיש לכם אליו קשר אישי או שאתם מכירים סיפור מיוחד שקשור אליו.
2. מלאו את מרב המידע על פי השדות המופיעים בכרטיס ההערכה במסמך word.
3. הכינו מצגת עם תמונות והסבר להערכת האתר, לטובת הצגה בכיתה.
4. במהלך הקורס כל קבוצה תציג את התרגיל ותתבקש לתת משוב על תרגיל של קבוצה אחרת.


לכל שאלה בתרגיל אתם מוזמנים לפנות אלינו
בברכה ובהצלחה
יעל אלף ויעל פורמן-נעמן


חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu