מקורות וקישורים

מחשבת השימור

גבע שולמית 1992. "פה בארץ חמדת אבות - הארכיאולוגיה המקראית הישראלית בראשית דרכה", זמנים מס' 42, קיץ 1992. עמ' 102-93.
ייבין שמואל תשט"ז. הפעולה הארכאולוגית בישראל (1955-1948). משרד החינוך והתרבות, אגף העתיקות. ירושלים: המדפיס הממשלתי.
נורה פייר 1984. "בין זיכרון להיסטוריה - על הבעיה של המקום". תרגמה ספיבק מרים. זמנים מס' 43, קיץ 1993. עמ' 19-4.
פייגה מיכאל ושילוני צבי (עורכים) 2008. קרדום לחפור בו - ארכאולוגיה ולאומיות בארץ ישראל [מבוא]. ירושלים: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
רוזן סטיב 2008. "להגיע לבגרות: דעיכת הארכאולוגיה בזהות הישראלית". בתוך פייגה מיכאל ושילוני צבי (עורכים). קרדום לחפור בו - ארכאולוגיה ולאומיות בארץ ישראל. ירושלים: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אלף יעל 2009. "מילון מונחים בשימור המורשת הבנויה". רשות העתיקות.

Jokilehto, J. (1999). A History of Architectural Conservation. Butterworth Heinemann.
N. S. Price, K. M. Talley Jr., & A. Melucco Vaccaro (Eds.), Historical and philosophical issues in the conservation of cultural heritage. Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
Jokilehto, J. (1985). Authenticity in restoration principles and practice. Association for Preservation Technology Bulletin , 17 (3&4), 5-11.
Morris, W.(1877).The Society for the Protection of Ancient buildings: Manifesto.
Sease, C.(1996). A short history of archaeological conservation. In A. Roy, & P. Smith (Ed.), The Copenhagen Congress: Archaeological conservation and its consequences (pp. 157-161). London: IIC.
Lowenthal David 1985. The Past is a Foreign Country. London: Cambridge University Press.
Nora Pierre 1989. "Between Memory and History: Les Lieux de Memoire". Representations 26. (Spring 1989), pp. 7-24.
Riegl Alois (1982). The Modern Calt of Monuments: Its Character and Its Origin [1903]. Oppositions 25 (Fall 1982), pp. 21-51.
Ruskin, John. 1925. The Seven Lamps of Architecture. New York: Dover. 1989.
Silva Roland 1983. The significance of the Venice International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites. Icomos Scientific Journal no. 4. 1994. (The Venice Charter 1964-1994).
AlSayyad Nezar (ed.), Consuming Tradition, Manufacturing Heritage: Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism. London: Routledge, pp. 298-306.
Zerubavel Yael 1995. Recovered Roots: Collective Memory and the making of Israeli National Tradition. Chicago: University of Chicago Press. (Chapters 1+2)

אמנות

UNESCO 1956. Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations.
ICOMOS 1990. Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage. (ICAHM)
Council of Europe 1992. European convention on the protection of the archaeological heritage. (Valletta)
ICOMOS 1964.The Venice Charter: International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites.
UNESCO 1972.Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.[עברית]
ICOMOS Ausralia 1979. 1999 revision. The Burra Charter for the conservation of places of cultural significance.

אתיקה

Green, E. L. (Ed.). Ethics and Values in Archaeology. The Free Press and Collier Macmillan Publishers.
Petrie, F. W. (1972 (1st edition 1904)). The Ethics of Archaeology. In F. W. Petrie, Methods and Aims in Archaeology (pp. 169-180). New York: Benjamin Blom, INC.

סיכונים

Palumbo, G. (2003). Threats and challanges to the archaeological heritage in the Mediterranean. In J. M. Teutonico, & G. Palumbo (Eds.), Management Planning for Archaeological Sites: Proceedings of the Corinth Workshop (Gci Scientific Program Report) (pp. 3-12). Los Angeles: Getty Trust Publications: Getty Conservation Institute.
Reich, R. (1987). The archaeologist's dilemma. ICOMOS 8th General Assembly and International Symposium. 'Old Cultures in New Worlds'. II, pp. 1009-1013. Washington, D.C.: U.S. ICOMOS.
ICOMOS: HERITAGE AT RISK.

תהליך השימור

Sivan, R. (1995). The Presentation of Archaeological Sites. The Conservation of Archaeological Sites in the Mediterranean Region (pp. 51-59). Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
Molina-Montes, A. (1982). Archaeological buildings: restoration or misrepresentation. In E. H. Boone (Ed.), Fabrications and Misreconstructions of Pre-Colombian Art (pp. 125-141). Washngton, D.C.: Dumbarton Oaks.

פרקטיקה של שימור אתרים וממצאים ארכיאולוגיים

Feilden, B.M. 1982. Conservation of historic buildings. London: Butterworth
J.M. Cronyn 1990 Elements of Archaeological Conservation. Routledge
Price, N. S. (1995). Excavation and conservation. In N. S. Price (Ed.), Conservation on archaeological excavations: with particular reference to the Mediterranean area (pp. 1-10). Rome: ICCROM.
Agnew Neville 1997. Preservation of Archaeological Sites: A Holistic Perspective. GCI newsletter 12.2
de la Torre Marta and Mac Lean Margaret 1997.The Archaeological Heritage in the Mediterranean Region. GCI newsletter 12.2
Sease, C. 1994. A conservation manual for the field archaeologist. UCLA Institute of Archaeology, Los Angeles.
Foley, K. (1995). The role of the object conservator in field archaeology. In N. S. Price (Ed.), Conservation on archaeological excavations: with particular reference to the Mediterranean area (pp. 11-20). Rome: ICCROM.
Logan, J. (1988, June). Thoughts on the Role of the Archaeological Conservator. Canadian Conservation Institute Newsletter , 8-10.
de Guichen, G. (1995). Object interred, object disinterred. In N. S. Price (Ed.), Conservation on archaeological excavations: with particular reference to the Mediterranean area (pp. 21-28). Rome: ICCROM.
Sease, C. (1995). First aid treatment for excavated finds. In N. S. Price (Ed.), Conservation on archaeological excavations: with particular reference to the Mediterranean area (pp. 29-46). Rome: ICCROM.
UKIC, A. s. (1995). Packaging and storage of freshly-excavated artefacts from archaeological sites. In N. S. Price (Ed.), Conservation on archaeological excavations: with particular reference to the Mediterranean area (p. 47). Rome: ICCROM.
Mertens, D. (1995). Planning and executing anastylosis of stone buildings. In N. S. Price (Ed.), Conservation on archaeological excavations: with particular reference to the Mediterranean area (pp. 113-134). Rome: ICCROM.
Stubbs, J. H. (1995). Protection and presentation of excavated structures. In N. S. Price (Ed.), Conservation on archaeological excavations: with particular reference to the Mediterranean area (pp. 73-90). Rome: ICCROM.

אבן

9th International congress on deterioration and conservation of stone: Proceedings, Volume 1 and 2.Elsevier, Venice 2000.
Formazione musiva e rinovamento scolastico. Il mosaico: Restauro e design. Atti del corso di formazione ed aggiornamento. Monreale 2002.
Cooper, M., Laser cleaning in conservation, Butterworth - Heinemann, Oxford, 1998.
Shadmon, A., Stones in Israel, Jerusalem 1972.
Torraca, G., La cura dei materiali nel restauro dei monumenti. Bonsignori, Roma 2001.
The conservation of monuments in the Mediterranean basin. Proceedings of the 2nd International symposium, Geneve 1991.
Rockwell, P., Lavorare la pietra, NIS, Roma 1989.
Amoroso, G.G., Fassina, V., Stone decay and conservation, Elsevier, New York,1983.
Amoroso, G.G., Camati, M., Scienza dei materiali e restauro, Alinea, Firenze, 1997.
Le dessalement des materiaux poreux, Journees d'etudes de la SFIC, Poitier,1996.

נגר ז'אק ואלף יעל 2008. מילון מונחים לאבן - סוגי אבן וסוגי בליה.רשות העתיקות והועד הישראלי לאונסקו.

אדמה

Alva Balderrama, A., & Chiari, G. (1995). Protection and conservation of excavated structures of mudbrick. In N. S. Price (Ed.), Conservation on archaeological excavations: with particular reference to the Mediterranean area (pp. 101-112). Rome: ICCROM.
Avrami, E., Guillaud, H., & Hardy, M. (Eds.). (2008). Terra Literature Review: An Overview of Research in Earthen Architecture Conservation. Retrieved 2010, from Getty Conservation Institute, PDF Publications.

טיח ופרסקו

Paolo, M. (1995). Conservation of excavated intonaco, stucco and mosaics. In N. S. Price (Ed.), Conservation on archaeological excavations: with particular reference to the Mediterranean area (pp. 91-100). Rome: ICCROM.
Mora, P., Mora, L., & Philippot, P. (1984). Conservation of Wall Paintings. London: Butterworths.
CCARoma's videos.The Conservation of the Atrium of the Capitoline Museum, Rome

פסיפסים

The Getty Conservation Institute and Institut National du Patrimoine, Tunisia. Technician Training for the Maintenance of In Situ Mosaics. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2008. (133pp., 7.6MB)

מכון גטי לשימור ורשות העתיקות. מילון מונחים לפסיפסים.

מתכת

Scott, D. A., Podany, J., and Considine, B., B. (Eds.) (1994). Ancient & Historic Metals: Conservation and Scientific Research. Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
Corfield, M. (1988). The reshaping of metal objects. Antiquity, 62 (235), pp. 261-265.


חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu