spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


אתיקה


אמנה לאתיקה בשימור המורשת בישראל

סדנת אתיקה לשימור המורשת ולמשמריה – מזכר הסדנה
סדנת אתיקה לשימור המורשת ולמשמריה
יעל פורמן-נעמן, עדי סלע וינר


ב- 27 בפברואר 2014 התקיימה סדנה לשימור המורשת ולמשמריה במרכז לאתיקה בירושלים. הסדנה היא פרי יוזמה משותפת של הוועד הישראלי לאונסקו ורשות העתיקות. את הסדנה ארגן מינהל שימור ברשות העתיקות בשיתוף עם המרכז לאתיקה בירושלים ועם גופים נוספים.

מטרות הסדנה:
 
1. לעורר את הדיון באתיקה המקצועית בקרב העוסקים בשימור המורשת בישראל.
2. להניע תהליכים של הטמעת נושא האתיקה בארגונים ובגופים השונים וגם באקדמיה.
3. ליצור מסמך אתי או נייר עמדה לעוסקים בשימור המורשת בישראל.
4. לקדם את מקצוע השימור ואת איכות השמירה של נכסי המורשת בישראל.

 תכנית הסדנה
 
תכנית הסדנה הורכבה משני חלקים: חציו הראשון של היום כלל הרצאות ובחציו השני התקיימו קבוצות דיון.
 
הסדנה החלה בתצפית "ירושלים דילמות סביב לה" מרחבת מלכי ספרד (גג משכנות שאננים) בהדרכת מר דביר סורמלו ובליווי מוזיקלי של הגברת בטי קליין. לאחר מכן, פרופ' אסא כשר, סגן יו"ר המרכז לאתיקה בירושלים, הרצה על הנושאים: מהי אתיקה מקצועית, ומהו תפקידו של קוד אתי לקהילה מקצועית. אדריכלית רות ליברטי שלו הרצתה על אתיקה בשימורה של מורשת תרבות.
 
בחלקו השני של היום התקיימה עבודה בקבוצות דיון. מטרת חלק זה של הסדנה היה ליצור בסיס תוכן לעריכת מסמך אתי בהמשך התהליך.

 קבוצות הדיון

קבוצות העבודה דנו במגוון נושאים ובהם: סטנדרטים מקצועיים; תהליך השימור; המורשת כמשאב ציבורי; התמחויות ועבודת צוות; מחזור והשמשה; ערכים; מקור וחומר מקורי; אותנטיות; תחזוקה; שחזור; רמות התערבות; לימוד וידע והזכות למורשת.

נושאים אלו נבחנו ממספר נקודות מבט:

1.      בין העוסק בשימור למורשת
2.      בין העוסק בשימור לעמיתיו
3.      בין העוסק בשימור לציבור
4.      בין העוסק בשימור ליזם או למזמין
 
דילמות וסוגיות שונות אשר נדונו בקבוצות ישמשו כר לניסוח היגדים בדבר התנהגות מקצועית ראויה. אלו הוצגו במליאה, שבה התקיים דיון ראשוני בחיוניותו של מסמך אתי.

 המשך התהליך
 
צוות חשיבה וכתיבה, ממשתתפי הסדנה, התכנס בסיומה כדי לתת דעתו על המשך התהליך  ולהגדיר קווי פעולה לעתיד. במהלך הפגישה באה לידי ביטוי לא רק הנכונות של המשתתפים להשתתף בתהליך אלא גם המחויבות אליו.

 לסיכום, בסדנה השתתפו כ-45 נציגים מארגונים שונים. סדר היום שגובש בקפידה, שיתוף הפעולה של כל הנוכחים ותרומתם המקצועית לדיונים והמשוב מהמשתתפים במהלך היום ולאחריו מעידים, בראש ובראשונה, על העניין בקיומו של שיח מתמשך בנושא אתיקה בשימור ועל הצורך בו.
 
סדנה זו היא דוגמה לאיכויותיו של שיתוף הפעולה בין העוסקים בשימור המורשת בישראל ולדו-שיח ביניהם. הצלחתה התאפשרה הודות לעבודתם המסורה של חברי הוועדה המארגנת ושל מנחי הקבוצות שנרתמו לדבר. המשך שיתוף הפעולה בין הגופים העוסקים בשימור חיוני להשגת המטרה שהיא כאמור עריכת מסמך או קוד אתי לשימור המורשת בישראל ולמשמריה. התהליך שבו התחלנו בסדנה יושלם, אם כן, כאשר בעוד פרק זמן נוכל לברך על המוגמר, על מסמך אתי משותף.

משתתפי הסדנה
 
בסדנה נכחו כ-45 משתתפים, נציגי הגופים האלה:
 
משרד ראש הממשלה, אגף מורשת ; הוועד הישראלי לאונסקו, משרד החינוך, ועדת מורשת עולמית ; מינהל התכנון, משרד הפנים ; רשות העתיקות ; רשות הטבע והגנים ; הקרן הקיימת לישראל ; אוניברסיטת בר אילן ; בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים ; הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ; האוניברסיטה העברית בירושלים ; אוניברסיטת תל אביב ; המכללה האקדמית גליל מערבי ; המרכז האקדמי לעיצוב - ויצו חיפה ; איקומוס ישראל ; איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל ; המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ; הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות ; איגוד המתכננים בישראל ; עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל ; האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ; האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף ; עיריית תל-אביב - יפו ; עיריית באר שבע.

 
 
ועדה מארגנת
 
ד"ר כמיל סארי, רשות העתיקות, מנהל המחלקה לפיקוח, מדיניות ומחקר במינהל שימור
יעל פורמן-נעמן, רשות העתיקות, מינהל שימור
ד"ר צבי גרינהוט, רשות העתיקות, מנהל תחום טיפול בממצאים ומעבדות
דניאל מילוא, מנהל המרכז לאתיקה בירושלים
לילך וייס, המרכז לאתיקה בירושלים
פרופ' עירית עמית כהן, יו"ר איקומוס ישראל וראש המסלול לגאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן
אדר' רותי ליברטי שלו, ראש תכנית המסטר בהתמחות בשימור, הטכניון
עליזה פולגר גלילי, מזכירות איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל
נגה ראב"ד, הנהלת איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל
אדר' עדי סלע וינר, מתאמת הסדנה מטעם רשות העתיקות

גלריית תמונות

 

 
 
 
 
 

site built by tetitu
 קרדיט