spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מדיניות רשות העתיקות לשימור מורשת התרבות הבנויה


V. התערבות שימורית

V. התערבות שימורית


1. הנחיות כלליות

התערבויות שימוריות כוללות את האמצעים הטכניים לטיפול באתר וסביבתו. מינהל השימור ינחה בחירת סוג הטיפול כך שיושתת על הבנה של המשמעות התרבותית והמצב הפיזי של האתר ועל פי העקרונות המפורטים בסעיף III לעיל. לפני כל התערבות יבוצע תיעוד וסקר של המצב הפיזי והגורמים לבליה של האתר. בסיומה של כל התערבות יוכן דו"ח שימצא בארכיון רשות העתיקות. הרשות תוודא שמטרות ההתערבות יוגדרו בצורה ברורה מתוך ראיה כוללת וארוכת טווח, ויעשה שימוש בשיטות וחומרים שנוסו והוכחו כבלתי מזיקים. בסדר העדיפות לטיפול באתר יש להתחיל בעבודות ההגנה והשימור ולאחריהן עבודות השחזור והפיתוח.

2. תחזוקה שוטפת

תחזוקה היא האמצעי הבסיסי והחשוב ביותר בשימור, המונע ומפחית נזקים מצטברים הנגרמים על ידי פגעי טבע ואדם. מינהל השימור ידרוש תוכנית תחזוקה שוטפת לכל האתרים אשר תכלול מערכת ניטור. מינהל השימור יאשר ויפקח על תוכניות התחזוקה והן יעודכנו מעת לעת במידת הצורך. דוח"ות התחזוקה ישמרו בארכיון רשות העתיקות. דגש מיוחד ינתן לתחזוקה שימורית של אתרי עתיקות קולטי קהל.

3. שימור מונע, הגנה פיזית וייצוב

פעולות אלה מכוונות להפחית את הנזק הנגרם לאתר או למבנה והן כוללות, בין השאר, קירוים, הסדרת ניקוזים, גידור ושמירה. מטרת פעולות אלו לשמר את מרב החומר המקורי ובמידת האפשר את האופי והסביבה המקוריים. השיקול המרכזי בהקמת קירוים חדשים יהיה מידת ההגנה על האתר. על הקירוי להיות פשוט, פרקטי ומתוכנן כך שהפגיעה באתר וסביבתו תהיה מינימאלית. כעקרון, מינהל השימור יעדיף למצות את פעולות השימור המונע הנדרשות לייצוב האתר לפני ביצוע התערבות עמוקה יותר.

4. כיסוי אתרים

ככלל, מינהל השימור ינחה לכסות אתרים ארכיאולוגיים בסיום המחקר כדי לשמרם ולמנוע וונדליזם ושוד. במקרים מיוחדים, לאחר שיובטחו האמצעים לשימורו ארוך הטווח של אתר, ניתן יהיה לחשוף ולשמר אותו כדי להציגו לקהל.  על מנת למנוע ניצול יתר של אתרים רגישים ושחיקתם ניתן לשקול רוטציה בפתיחת אתרים קולטי קהל , על ידי סגירת אתרים לביקור ופתיחת אחרים במקומם. כיסוי האתרים יעשה בתאום עם החופר מינהל השימור על פי מפרטי כיסוי מאושרים.

5. שימור תוך התערבות מינורית

מערכת פעולות שלא גורמות לשינויים ניכרים במבנה וללא תוספת אלמנטים חדשים, כך שהמצב הבסיסי של האתר לא מופרע. פעולות אלו כוללות ייצוב של חלקים מעוותים או ממוטטים, תיקון אלמנטים והסרה של תוספות מאוחרות שאינן בעלות ערך. את הפעולות הללו יש ללוות בתיעוד מפורט, במיוחד במקרה של הוספה או הסרה של אלמנטים.  

6. שימור תוך התערבות עמוקה

התערבות בעלת השפעה גדולה ביותר על החומר המקורי. היא כוללת ייצוב של המבנה באמצעות אלמנטים תומכים ראשיים ותיקון או החלפה של חלקים חסרים. השיקולים לפירוק והרכבה של מבנה או העתקת מבנים ואלמנטים יבחנו באופן זהיר ומבוקר בשל הפגיעה החמורה בחומר המקורי וסביבתו. מינהל השימור יאשר פירוק והרכבה של מבנה או העתקת מבנים רק כמוצא אחרון לשימור. על תוספות חדשות לכבד את הפוטנציאל הארכיאולוגי של השרידים או המבנים ההיסטוריים מבלי להעיב על החומר המקורי. יש להבטיח את השתלבותם ההרמונית עם העיצוב המקורי של המבנים והשרידים.

7. אנסטילוזיס

אנסטילוזיס של מבנה באתרו יאושר על ידי מינהל השימור רק במקרים חריגים במבנים ייחודיים. אנסטילוזיס ייעשה רק על סמך עדויות מוצקות ולא על סמך אנלוגיות.

8. בניה מחדש

בניה מחדש תיעשה באופן מבוקר במינימום ההכרחי לייצוב והמחשת האתר. 

9. עבודות חדשות

על כל התערבות מודרנית להיות מובחנת מהשרידים המקוריים. עבודות אלו ישולבו באופן רגיש וזהיר בהתאם לאופי ההיסטורי של האתר ולא יעיבו על השרידים המקוריים.

10. סביבת האתר

טיפול בסביבת האתר הוא חלק משימורו והצגתו. מבני שירות וגינון מודרניים הנדרשים באתר יתוכננו באופן שלא יפגע באתר ובנוף. יש לשחזר את הסביבה האותנטית של האתר במידת האפשר על ידי הסדרה ותכנון נופי מתאים.

11. ניטור 'Monitoring'

יש להקים מערכת ניטור 'Monitoring' ארצית ובין גופית למעקב ובקרה של רמת הסיכון של אתרי עתיקות אשר תהווה בסיס לתחזוקת האתרים. מערכת הניטור תאסוף נתונים על מצב האתרים וגורמי הבליה, אם טבעיים או מונדליזם. במקרי ונדליזם יש להחזיר את המצב לקדמותו במידת האפשר ובזמן קצר על מנת לצמצם את התופעה.   

site built by tetitu
 קרדיט