spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מדיניות רשות העתיקות לשימור מורשת התרבות הבנויה


I. עקרונות כלליים

I. עקרונות כלליים


1. ערכי המורשת התרבותית

1.א. משמעות המורשת התרבותית וחשיבותה נובעות מערכו התרבותי של אתר לרבות הערכים האסתטיים, ההיסטוריים, החברתיים והמדעיים. הערך האסתטי מתבטא באיכויות החווייתיות והחושיות של האתר ונמדד בקריטריונים של צורה, צבע וטקסטורה; כדוגמת עבודת אומנות או אדריכלות. הערך ההיסטורי מכיל בתוכו את ההיסטוריה של ההיבטים האסתטיים, החברתיים והמדעיים ומגלם את הפוטנציאל החינוכי של האתר. הקריטריונים להערכת הערך ההיסטורי נמדדים בהשפעה של האתר על סביבתו, כתוצאה מדמות היסטורית, ארוע או פעילות אחרת הקשורים בו. הוא עולה ככל שרבות העדויות באתרן הקשורות לדמות, לארוע או לפעילות כלשהי. הערך החברתי נוגע ליכולת האתר לתמוך בגיבוש זהות קבוצתית וקשרים חברתיים אחרים הנבנים דרך הקשר לאתר, כדוגמת אתרים בעלי ערך לאומי. הערך המדעי מתבסס על האתר כמקור מידע למחקר, כדוגמת האתרים הארכיאולוגיים. מינהל השימור יקדם מחקר וגיבוש של קריטריונים מוסכמים להערכת נכסי המורשת השונים.  

1.ב. רשות העתיקות תכיר ותכבד את קיומם של ערכים שונים ולעיתים סותרים באתר, במיוחד במקומות שבהם קיימת התנגשות; לדוגמא, כאשר באתר מיוצגות מספר תקופות וקיים קושי להדגיש תקופה אחת על פני תקופות אחרות מבלי שאלה תפגענה. מינהל השימור ישאף למצוא פתרונות המאפשרים דו-קיום של הערכים וריבוי של פרשנויות באתר. שימור המורשת התרבותית ייעשה בגישה שימורית מקצועית ובמאמץ שווה, ללא הבדל בסוג האתר או תקופתו, בהקשרו התרבותי ומיקומו בעבר ובהווה.

1.ג. ראוי לכבד את תרומתה של כל תקופה למשמעות ההיסטורית של האתר. חשיפה של  שכבות קדומות על ידי הסרה של שכבות מאוחרות תעשה במרב הזהירות, לאחר תיעוד מפורט ורק כשיש מספיק מידע המצדיק את הפעולה. החופר או המתכנן יקבל החלטות אלו בהתיעצות עם הגורמים המעורבים באתר כגון מנהל האתר, המשמר והמתכנן.


2. ערך כבסיס לטיפול

הערך התרבותי של האתר יהיה השיקול העיקרי המנחה בקביעת המדיניות ודרכי הפעולה בו. כלל הגורמים המשפיעים על האתר, ביניהם מצבו הפיזי, המשאבים הקיימים והאילוצים החיצוניים, יילקחו בחשבון.

3. שימושים

3.א. אתרי המורשת ישמשו לטובת הציבור. שימוש הולם באתר יכבד את הערך ההיסטורי והשלמוּת (Integrity) הפיזית שלו ויקדם את הבנה והערכה ציבורית כלפיו. השמשה של האתר תיעשה למען הציבור באופן מבוקר, כך שלא יפגע בערכי האתר בשל שיקולי תועלת קצרי טווח.

3.ב. יש לעודד המשכיות של השימוש המסורתי, כדוגמת מגורים, בערים היסטוריות או שימושים בעלי ערך תרבותי.


4. המחשה והצגת אתרים

4.א. כדי להבין את המשמעות התרבותית של האתרים ולהכירה יש להציגם לציבור, ולספק שירותים מתאימים ומידע על המסרים והערכים של האתר. רשות העתיקות תהיה שותפה עם הגורמים המעורבים בניהול אתרי מורשת בפיתוח ובחירת הדרכים להצגת ההיסטוריה והמורשת התרבותית שישמשו לרווחת הציבור.

4.ב. יש להמעיט בשחזור למטרות המחשה ככל האפשר. שיחזור יעשה רק במקרים מיוחדים כשיש עדויות מספקות ובאופן מובחן מהמקור. יש להעדיף אמצעי המחשה לא ישירים שאינם דורשים התערבות פיזית ופגיעה בשרידים המקוריים.

4.ג. יש להציג את האמת ההיסטורית באופן הכן ביותר, על מורכבויותיה ופרשנויותיה המגוונות. 


site built by tetitu
 קרדיט