המורשת התרבותית היא ביטוי למגוון ולעושר התרבותיים הקיימים בארץ ותורמת להגדרת הזהות הישראלית. אתרי המורשת מעמיקים את הקשר שבין העם לארצו, הקשר שבין הקהילה לנופיה ובין אדם לעברו, ואף תורמים ללכידות החברתית. נכסי המורשת התרבותית בישראל, רבגוניותם ומספרם הגדול הם עדויות ארכיאולוגיות והיסטוריות מוחשיות המבטאות את החוויה והזהות הישראלית הייחודית. הם משקפים את קשת הקהילות האתניות והתרבויות בארץ, ומספרים לנו על זהותנו כיום, על עברנו ועל היווצרות הנוף הישראלי. מקומות אלה הם בעלי ערך.

המורשת התרבותית הבנויה וסביבתה הינם משאב פיזי מתכלה ואינם ניתנים להחלפה או העתקה. נכסי המורשת פגיעים ביותר ומאוימים תדיר מפגעי טבע ואדם, מתהליכי פיתוח מואצים המלווים בזיהום, גידול באוכלוסיה וצפיפותה, עומס גובר של תיירות פנים וחוץ וחפירות ארכיאולוגיות לא מבוקרות. הרגישות הרבה של אתרי המורשת מחייבת להגן, לשמור ולהציג אותם, על מנת ליהנות מהם היום ולהורישם לדורות הבאים. כדי להבטיח את המשך התועלת הציבורית מנכסים אלה יש לדאוג לטיפול שימורי מתאים ותחזוקה שוטפת.      

שימור אתרי המורשת והורשתם לדורות הבאים הם אינטרס לאומי ועניין משותף לכל הגורמים המעורבים בהם. המדיניות הינה מערכת של הנחיות מקצועיות המגדירה את אופן הטיפול בנכסי המורשת ומשלימה את חוק העתיקות וחוק רשות העתיקות. היא מבוססת על אתיקה ועקרונות מקובלים בעולם המחייבים את כל הגורמים המעורבים, לרבות רשויות ציבוריות, מנהלי אתרים, חוקרים, מתעדים, מתכננים, משמרים ואנשי חינוך ותקשורת. בבסיס מדיניות השימור עומדת גישה זהירה לשינוי הגורסת כי יש לעשות ככל הנדרש לטיפול באתרים ולהשמשתם, אך מעבר לכך יש לשנות מעט כל האפשר, כדי שהמשמעות התרבותית של הנכס תשמר.

גיבוש מדיניות זו משקף את תפקידה המרכזי של רשות העתיקות בשימור המורשת הבנויה בישראל. מתוקף מחויבותה הקימה רשות העתיקות את מינהל השימור שיעודו להוביל ולתאם את שימור מורשת התרבות בישראל בראיה ממלכתית של מכלול עריכה ולהוות גורם מקצועי משפיע בפיקוח, גיבוש סטנדרטים מקצועיים והפצתם, מחקר, הכשרה מקצועית והטמעת החינוך לשימור.  רשות העתיקות, מתוקף אחריותה לשמירת המורשת של מדינת ישראל, תחתור לשיתוף פעולה עם כל הגורמים השונים המעורבים בשימור אתרים וקידומם. השימור אינו נחלתם של גופי השימור בלבד, ויש לראות בהם נציגים של החברה השומרים על ההון התרבותי של החברה כולה ולמענה. רשות העתיקות תפעל לקרב את הציבור להכרה והערכה של נכסי העבר.