מדיניות רשות העתיקות לשימור מורשת התרבות הבנויה נוסחה במסמך פורמלי ראשון בשנת 1997, על ידי אינג' יעקב שפר שכיהן אז בתפקיד מנהל תחום שימור. המדיניות עודכנה בשנת 2003, בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים בשימור. המסמך הנוכחי הוא עדכון שלישי של המדיניות, שבא בעקבות הקמת מינהל שימור ברשות העתיקות.

הרעיון העומד בבסיס הקמת המינהל הוא גיבוש של גוף שיוביל את השימור בישראל בראייה ממלכתית רחבה. מינהל השימור יפעל בתיאום עם כל הגופים העוסקים בשימור, כדי לאחד כוחות ולקדם את העיסוק המקצועי בשימור בארץ.

גיבוש סטנדרטים מקצועיים והטמעתם בקרב העוסקים בשימור בארץ היא המשימה הראשונה העומדת על סדר יומו של המינהל, מכאן חשיבותו של מסמך המדיניות.

מינהל שימור פועל לקביעת סדרי עדיפויות לאומיים בפעולות השימור ומקדם את ההגנה על המורשת הבנויה במדינת ישראל ואת הפיקוח על תהליכי שימורה.

מינהל שימור רואה את עצמו כגוף האמון על יישום המדיניות ועל הקמת המנגנונים הנדרשים לקידום עקרונות השימור. כמו כן, מטרתו להטמיע את העיקרון של תהליך שימור שקוף ומבוקר, ואת ההכרה בכשירותם של העוסקים בשימור. הנחלת העקרונות, כפי שהם מנוסחים במסמך המדיניות, בקרב הקהילה המקצועית, בקרב גופי השימור בארץ ובקרב המעגלים שבתוכם אלו פועלים, תאפשר לקדם את העשייה המקצועית בשימור ולשמר בפועל את נכסי המורשת של המדינה.
 
אפריל 2009