spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ירושלים
העיר העתיקה ואגן העיר העתיקה
סקר מונומנטים נבחרים
שם המזמיןהחברה לפיתוח ירושלים
משךאוקטובר 2006
מבצעים אדר' שחר פוני
 
סקר מונומנטים זה כלל 28 אתרים: 20 מהם מצויים בעיר העתיקה ומוכרזים 'מונומנטים' על פי תוכנית המתאר החדשה לעיר העתיקה 10276 (הנמצאת בהפקדה); שמונה אתרים נוספים מצויים באגן העיר העתיקה ומוכרזים 'אתרים נבחרים' על פי תוכנית המתאר המקומית ירושלים 2000 (בהפקדה).
 
הסקר נערך במטרה להציע שיטה לקבלת החלטות בנוגע לטיפול במונומנטים עתיקים בעיר העתיקה. על פי השיטה המוצעת, בשלב הראשון יוכן כרטיס מידע על כל אחד מן האתרים, ובשלב השני ייקבע סדר קדימויות לטיפול באתרים בהתאם למכלול המידע.

 
תבנית לכרטיס אתר
התבנית המוצעת לכרטיס אתר כוללת את פריטי המידע הבאים:
.1 נתונים גיאוגרפיים, ארכיאולוגיים וסטטוטוריים — מיקום האתר, תיאור השרידים בו, הרקע ההיסטורי שלו ותיארוכו.
.2 האתר בסביבתו הקרובה — מצב השתמרותם הפיסית של השרידים, ובחינת משמעותו התרבותית על פי קריטריונים פיסיים, תרבותיים ודתיים.
3. רישום מסקנות בנוגע לפיתוח האתר — המלצה לפעולות שנדרש לבצען; הערכת הפוטנציאל התיירותי; הערכת יכולת הפיתוח בהתייחס לבעלות על הקרקע, ייעוד הקרקע ותוכניות קיימות; והערכת ההשקעה הכלכלית הנדרשת. כל זאת לשם קביעת סדרי עדיפות לטיפול באתרים .
4. תוכניות ותצלומים של האתר וסביבתו.

 
דירוג קדימות הטיפול במונומנטים בעיר העתיקה
שלושה קריטריונים ניצבים בבסיס ההחלטה על קדימות הטיפול באתרים:
1. ערכיות האתר: בהתאם לחקירת היבטיו ההיסטוריים, הפיסיים והדתיים.
2. יכולת ההתערבות (הערכת נכונות הבעלים להתערבות שימורית, מצב סטטוטורי ועוד).
3. דחיפות הטיפול בהתאם לרמת הסיכון שבו נתון האתר. בקטגוריית הסיכונים קיימים גורמים טבעיים ואנושיים. כאן נלקחו בחשבון, למשל, פגעי אקלים, רמת תחזוקה ותברואה, כושר הנשיאה של האתר.
קריטריונים אלו ניתנים לשקלול או להצגה במקביל.

 
סיכום. העבודה הוצגה בפני הרשות לפיתוח ירושלים והיא עתידה לשמש מסמך מנחה להמשך סקירת מונומנטים בעיר העתיקה ולקביעת סדרי עדיפות בטיפול בהם.
פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 חקל דמא - סקר פיזי הנדסי של מתקן קבורה מהתקופה הצלבנית
 העיר החדשה - סקר אתרי עתיקות נבחרים בעיר החדשה, נספח לתכנית מתאר (דוח מס. 4 בתכנית מתאר מקומית ירושלים 2000).
 חומת העיר העתיקה - סקר פיזי-שימורי
 מוזיאון אסירי המחתרות - סקר ותיעוד 'בית השוטר'
 ליפתא - סקר אורבני ראשוני
 ליפתא - סקר ליפתא 2017-2014


site built by tetitu
 קרדיט