spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ירושלים
מקב"ת דרך חברון
נספח שימור לתכנית בינוי
מבצעים אדר' אבי משיח
אדר' תמר נתיב
 
תכנית מספר 101-0053751, מקב"ת (משבצת קרקע בלתי מתוכננת) דרך חברון, מכשירה את הקמתה של שכונת מגורים בת 800 יחידות דיור, גן ציבורי ומגרשי עירייה. שטח התכנית תחום בדרך חברון ממערב, רחוב לייב יפה במזרח, רחוב אשר וינר בדרום ורחוב רבדים בצפון. נספח השימור לתכנית שערכנו מטעם מינהל שימור ברשות העתיקות מציג עקרונות לשימור ולתכנון משלב של אתרים ארכאולוגיים המצויים בשטח התכנית.
 
לקראת עבודות הבנייה של השכונה נערכה במקום בשנים 2011-2010 חפירה ארכאולוגית, וניהל אותה יעקב ביליג (איור 1). בחפירה נחשפה אמת המים העליונה החוצה את השכונה המתוכננת מצפון לדרום. בעקבות חשיפת האמה הוחלט לשלבה בתכנון השטחים הפתוחים של השכונה, שעליהם הופקדה אדריכלית הנוף רחל וינר. נספח השימור מציג תכנון עקרוני לשילוב האמה בשטח השכונה, כציר תנועה וכגן ארכאולוגי המציג את שרידי האמה, שחזורים שלה והמחשות בנושא הולכת מים.

האמה העליונה מתוארכת לתקופה הרומית הקדומה ובנו אותה חיילי הלגיון הרומי. תחילתה בבריכות שלמה, ועל פי הידוע היא עברה באזור שבו הוקם שער יפו בתקופה העות'מאנית עד לארמון הורדוס, בעיר העליונה של ירושלים. קודם הכניסה לעיר נאספו מי האמה בבריכת ממילא וממנה הועברו לבריכת חזקיהו.

טכנולוגיות הבנייה של האמה העליונה משתנות לאורכה. מרביתה בנויה מעל פני הקרקע, בקטעים אחדים היא חצובה ובאחדים בנויה חוליות אבן.
 
שרידי האמה שבשטח התכנית המדוברת בנויים מעל פני הקרקע. מידות הבסיס במקור כ- 1.5 – 2 מ' וכך גם גובהה. על גבי הבסיס תעלה רחבה שהוצרה במהלך הזמן בשל יישום שכבות טיח זו על גבי זו (איור 2, 3). 
 
מצב ההשתמרות של האמה שנחשפה בינונית - נמוכה (איורים 5,4). גובה ההשתמרות הוא של שלושה נדבכים לכל היותר והדופן המערבית חסרה. בחלקים ממנה נראית התעלה שהוצרה על ידי שכבות טיח רבות ל- 15 ס"מ בלבד. קירוי התעלה לא השתמר. שני מקטעים של תעלה שהתמוטטו על צדם, ככל הנראה כתוצאה מרעידת אדמה, נחשפו במרחק של כשני מטרים מתוואי האמה. טרסה שנבנתה מאבני צור לאחר שהאמה חדלה לשמש, ניגשת אל הדופן המערבית שלה.
 
מטרת התכנון הייתה לשלב את שרידי האמה העליונה בשטחו של גן ציבורי, ובכך לשמר את סיפורה במרחב ולהוסיף תוכן היסטורי ונופי לגן, לרווחת התושבים.

תוואי האמה: לתוואי האמה ולרציפותו ערך היסטורי בהתפתחותה של העיר. עם זאת, שרידי האמה מצויים מתחת למפלס העתידי של הגן הציבורי, ולכן לא ניתן לשמרה במלואה. בנסיבות אלו הוחלט לשמר את התוואי הרציף של האמה, על ידי סימונו במפלס הגן הציבורי, לחשוף את האמה חשיפה חלקית, ולהדגיש את נוכחותה באמצעות הפיכת התוואי לציר תנועה שכונתי (איור 7-6). לאורך הציר תוקם תצוגה בנושא האמה, ותוואי האמה ישמש חוט מקשר בין השרידים. התצוגה בלב הגן תכלול קטעי אמה שהועתקו מאתרם, פריטים ארכאולוגיים נוספים וכן שחזור קטע מהאמה.

פריטי תצוגה: התצוגה לאורך הציר תחולק למקטע מרכזי ושני מקטעים מצפון ומדרום. המקטע המרכזי ממוקם על צומת שבילים בגן, ולכן יזכה לחשיפה מרבית. יוצג בו שחזור של מקטע אמה פעיל על כל חלקיו, שימחיש את מערכת המים של ירושלים (איור 8). כמו כן, תוצג מפת תבליט של תוואי אמות המים מבריכות שלמה לירושלים. המים שיוזרמו במקטע המשוחזר ישמשו גם במפת התבליט. 
 
במוקדי התצוגה מצפון ומדרום יוצגו מקטעי אמה שיועתקו מאתרם וישומרו. מקטעים אלה נבחרו בקפידה, והם מייצגים את טכנולוגיות הבנייה המקוריות ואת רצף השימוש באמה. שני המקטעים באורך של כ- 8 מ', יוצבו במפלס הגן על תוואי האמה המסומן בקרקע (איורים 10-9).
 
כמו כן, התכנון מציע לשמר קטעי אמה במפלסם במקורי, במגרשי העירייה מצפון לגן הציבורי ומדרום לו. במקומות אלה שרדו קטעי אמה בהשתמרות טובה: בצפון, קטע של אמה ממוטטת (איור 11), ובדרום קטע שבו מחופה תעלת האמה שכבות רבות של טיח. סמוך לקטעים אלה תוכננו ספסלי ישיבה מדורגים הצופים אל האמה (איור 12).
 
המצב נכון לינואר 2013: מתבצעות עבודות להכשרת השטח למגורים ולשטחי ציבור. שני קטעי האמה שהועתקו (איורים 14-13) ואבני האמה שפורקו שמורים במחסני רשות העתיקות. עם סיום עבודות התשתית ותחילת עבודות הפיתוח של הגן הציבורי, משמרים ממינהל השימור של רשות העתיקות ישמרו את קטעי האמה שהועתקו, וישיבו אותם למקומם בגן. הם יציבו שילוט הסבר ואביזרי המחשה נלווים.
 
 
-------------------------
ינואר 2013
------------------------- 
 


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
 
1. מבט לצפון אל חפירת האמה העליונה

2. תעלת האמה, שכבות הטיח השונות מודגשות בצבע

3. תרשים טכנולוגיות הבנייה של האמה העליונה

4. מבט לדרום אל האמה העליונה בזמן החפירה

5. מיפוי מצב ההשתמרות של האמה

6. תכנית השכונה ותוואי האמה והתצוגה

7. המחשת התצוגה לאורך האמה בגן הציבורי

8. המחשה של מקטע אמה משוחזר ומפת התבליט של מערכת המים

9. המחשה של מקטע אמה שהועתק לאורך השביל בגן

10. מקטע האמה באתרו לפני ההתקה לתצוגה

11. מקטע האמה במפלסו המקורי המיועד לתצוגה

12. ספסלי ישיבה משולבים במפלס האמה

13. התקת מקטע מהאמה

14. התקת מקטע מהאמה


site built by tetitu
 קרדיט